Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Galénova vzpomínka na Výměnu zkušeností v Pochni (listopad 1980)

publikováno 10. prosince 2015

Z rukou Miroslavy Šimarové - Bobřice se k nám dostaly Galénovy vzpomínky na Vrcholnou výměnu zkušeností z roku 1980, která byla beze sporu předchůdkyní dnešních CVVZ.

NÁRUČ OTEVŘENÁ MLADÝM LIDEM

Osobní črty k vrcholné výměně zkušeností v Pochni u Široké Nivy 14.-16. 11. 1980

Pocheň působila jako rozpouštěč skepse. Po velkém zpoždění rychlíku jsem stihl až přípoj, který do Pochně přijel až po půlnoci. Pocheň nás přivítala srdečností. Připravili ji členové Klubu Alfa Krnov v čele s Mirkou Šimarovou Bobřicí. Páteční večer, sobota a neděle znamenaly zlatou korunu v trojdílné gradaci vrcholných výměn zkušeností i v počtu účastníků Květná 20, Rokycany 30 a Pocheň 50! Dojmy se pokusím vyjádřit ve čtyřech statích:. 1. Gejzír instruktivních her. 2. Ideovost s bliznou a vůní originality. 3. Úrodný déšť rozmanitostí, kronikových zkušeností. 4. Jedinečná perspektivnost v příštích letech. Vyjdu z osobních zážitků. V celé šíři jsou nezaznamenatelné.

I. Zahafal jsem si v pomyslném psím spřežení a dlužil TŘI šroubky.

Tak báječné ovzduší z odvážných her jsem naposledy zažil v Nosálově pře 10 lety. Letos se hrála "Cesta kolem světa za 80 dní". Ve hře se v různých světadílech postupovalo k pólu, rýžovalo se zlato, zapaloval se oheň v tísni, nosili a vozili se domorodci bez doteku země a podobně. Všechny tři dny probíhala také "kořistnická hra na šroubky s matičkami. Každý vyfasoval dva kusy a nesměl nikdy odpovídat na dotazy slovem "ano", nebo "ne". Učíme děti myslet a odpovídat celými větami, ale zvládneme toto intelektuální umění sami jako vedoucí dětí a lidí? Zhrozil jsem se sám nad sebou, neboť v sobotu jsem ztratil nejen oba šroubky v slovních potyčkách, ale dokonce jsem tři kusy dlužil Nakonec jsem hru vyrovnal. Jako přeborníci v slovních potyčkách vyšli Čingi a Martina-Slunko, každý po více než dvaceti kořistech. Proběhly i další desítky her. Dva závěry z mnoha jiných: 1. Kdokoliv vede, musí být psychicky mladý, hry nejen osvěží tělesným a duševním pohybem, ony prohloubí odvahu sbližovat se s druhými, boří bariéry ostychu a uzavřenosti sama v sobě. Jsou hlavní zbraní otevírání náručí i srdcí. 2. Kdykoliv vysoce postavení zapomenou na kralování hry v životě dětí nahromadí se problémy ve společnosti. Požadavek " Umět si hrát" na prvním místě Ostravské výzvy je nezaměnitelnou pojistkou jistoty, že v rukou třímeme otěže nejúčinnějších metod výchovy a sebevýchovy.

II. Velká rodina rozrůzněných přátel.

Tři vrcholné výměny zkušeností byly setkáním stovky představitelů oddílů, turistických kolektivů, mladých rodin i jednotlivců zástupců různých sociálních skupin. I v tom byla Pocheň vyvrcholením. Spojuje nás nejen mladost ducha či mládí, fyzicky vysoký věk nad 50 a 60 let byl v Pochni zastoupen třemi nadšenci (Šárka-Akéla, Galén a máti Ploskonková), ale i pevný svazek myšlení, citů a činností. Břeťova hra na "Valné shromáždění OSN! S pěti sekcemi dala možnost vyjádřit se volně a svobodně každému účastníku jednání. Mládí někdy pohrdá stárnoucími odkazy předešlých generací. Nám se však svěžestí inovací myšlenek daří propojit minulost a přítomnost s budoucností. Letopočet 1981 vyhlášen jako Gagarinský rok", pracovním názvem pro rok 1982 je "Rok člověka v přírodě", nebo alternativně "Rok ochrany přírody". Jedinou námitkou (nikoliv však negativní) vyšel náš společný názor o zkušenostech vedoucích až k vytyčení cíle, jímž je: radost a jistota jednotlivce, jeho osobní přátelství s druhými v rozrůzněnosti profesí a zálib. Naprostý a čistý souhlas získalo naše ústřední heslo pro rok 1981 "Získávejte všestranné lidi pro specializace a specialisty pro všestrannost!" Jediným odlišným názorem(opět ne však a nesouhlasem) bylo doplnění herní inspirace 1981 o rok Světlemodrých juniorů. Rok, mobilizující k získávání dalších dospívajících a dospělých k pokračování mladé činnost a k takové aktivitě stávajících i budoucích světlemodrých juniorů, aby každý z nich vychoval a k sebevýchově inspiroval dva nové zelené Juniory ,jako ochránce lidských přátelství a v roli štik kolektivů. Výborně zapracovalo všech pět sekcí.)

1. Sekce SOUTĚŽNÍ: (mezikrajová jury Ostravské výzvy) schválila předběžné výsledky zdvojnásobené účasti skupin ve srovnání s minulým rokem, komunikační a sociologickou nadstavbou přirozených vztahů jednotlivých přátel, jejich družin a činorodých oddílů a skupin. Jury dále schválila " anti formulář" výsledkové tabulky soutěže Ostravské výzvy a s krásným vnitřním ohlasem jednotlivců jej předala jako budoucím dodavatelům soutěžních výsledků. Nečekaným, ale výborným novým podnětem z této sekce je zjištění předávat odměny nejlepším oddílovým vedoucím.

2. Sekce VŠESTRANNOSTI A SPECIALIZACÍ: pracovala perfektně a rychle pod vedením Dallase a Kima. Všechny její diskusní, myšlenkové a perspektivní výsledky jsou zcela jednomyslně výzvou prohloubené všestrannosti k rozšířené účasti ve specializacích, v kterých zaujímáme čelná místa (astronom, praktická dívka, orientační běh, softbal, lakros, cykloturistika, Bok omam a další) i výzvou k organizování a k lepším výkonům odbornostech zanedbávaných jako je na příklad zdravotní prevence, plavání, protipožární disciplíny, mladý ekonom atd. Námětem pro všestrannost je samoobsluha talentů a poradenská činnost, kniha prvenství rekordů. Zprávy a výsledky se budou předávat na srazech osobně i korespondenčně během celého roku.

3. Sekce KOMUNIKACÍ: navrhuje uvádění výsledků do amatérských časopisů a zpravodajů v oddílech a skupinách. Sekce doporučila uvádění výsledků a to i vzdálených soupeřů a doporučila koordinaci zpravodajství o soutěžních a turnajových výsledcích různých činností. Dále zdůraznila význam cílevědomé spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, k nimž patří Turista na cestu, ČS televize, ČS rozhlas, ABC mladých techniků a přírodovědců, Český sport, Sedmička, Pionýrská štafeta, a ostatní tisková média. Nebojme se přijímat publikační úkoly. Břeťa Boháč tuto část ihned po akci zrealizoval uvedením Ostravské výzvy do programu turistiky Severomoravského kraje. Ukázalo se, že VVZ vrcholná výměna zkušeností pod střechou přináší rozšířenou výměnu inspirací.

4. Sekce KOLEGIUM JUNIORŮ: oceňování aktivních měla nejsnadnější práci, ale při tom veledůležitou. Je to tím, že stojí v čele nejrozšířenější metodické zkušenosti-velké hry s Březovými lístky, Pod vedením Bobřice a Robina sekce usoudila, že každé i to nejmenší ohnisko radosti- by mělo mít nejméně jednoho zeleného juniora, v každé družině by měla žít "minipiramida", to znamená jeden světlemodrý a dva zelní junioři. Cílem oddílu nechť je úplná malá pyramida: 1 žlutý, 2 tmavomodří,4 světlemodří a 8 zelených juniorů. Lidé právem mohou i tuto inspiraci považovat za překročitelnou sekce juniorů nám říká: "Jdeš krajinou, seznamuješ se s táborníky, poutníky, vedoucími, svěžími podnikavými rodinami. Slovo dává slovo, srdce se otevírají. Svěřujeme druhým Ostravskou výzvu, vidíme v nich správné budoucí nositele juniorů. Měníme tím bílá místa v zelená.

III. Parlament inspirací(úrodný déšť rozmanitostí světelných, kronikových a jiných zkušeností.

Stoly v Pocheňské klubovně byly plné kronik, jako v kulturním středisku Ostravských srazů. Mezi časopisy vévodil Ostravský kompas Vúčka. Promítaly se stovky diapozitivů, filmy vodácké, orientačně běžecké, spartakiádní, veteránské, o putování na Muráň i jinam, vše z dílny našich nadšených amatérů a vždy o jejich skupinách, o lidech čistého srdce, bojujících o hodnoty a o radost pro sebe i pro druhé. Vytrvalým promítaček diapozitivů byl Kim-Zdeněk Ploskonka, Zdenka Kantorová přednášela o výtvarné a loutkářské činnosti dětí a dospělých z loutkářské Chrudimi. Láska k přírodě a umělecké vyjádření krásy spolu souvisí. Rokycany byly zastoupeny promítnutím výběru diapozitivů z činnosti mladých astronomů, raketo modelářů, archeologů včetně snímků o táboření kolem hvězdárny, také o historických srazech a lidech jako Akéla, Hejna, Bolid a Jaroslav. Celoživotní nezmar Akéla Laďa Šárka z Krnova promítl historické instruktážní táborové vodácké filmy. Hovořil o nedobré spolupráci na poli vzájemného uznání s PO SSM. Živé zkušenost přednesl také Širhán, Ludva, Dalas, Nemo, Homér z Břeslavi a řada jiných nadšenců. Zlatým písmem se do pocheňské setkání měla zapsat jména Pavla Komínka, sester Ivany-Elén a Martiny-Slunka Šimarových,Čáry a dalších mladých, kteří mezi nás zanesli zkušenosti z Lipnice Prázdnin s Brontosaury a jich škol.

Samostatným dílem sobotního večera bylo Břeťovo rozsáhlé vylíčení bodovacího u družin a oddílů. Podrobně vysvětlil své bodovací systémy a prakticky předvedli také Břeclavský Plamen-Čingi a Chegevariovci Tesařovi z Karviné a jiní. Ty nejlepší zkušenosti se nakonec shodují i když vznikly nezávisle na sobě.

IV. Za rok zve Bagheera sto zástupců radosti do Ostravy. Chtěl jsem výsledky Pochně zaznamenat do dvou stránek. Teď na čtvrté straně chci napsat ještě jeden poznatek. Báječný nápad s vizitkami zavěšenýma na krku, od přivítání každý věděl, kdo má jaké jméno a přezdívku a odkud je.

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: