Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Historie Pyramidy

Kdy, jak a proč se objevil symbol Pyramidy
Sloužily Pyramidy v minulosti jen evidenci, nebo i jiným účelům? Pro odpověď se musíme trochu vrátit do historie hnutí Březový lístek.

V letech 1965 až 1966 vznikaly a byly definovány tzv. juniorské stupně ocenění, první až devátý, které postupně začaly využívat symboliku březového lístku, doprovázeného stužkovým nápisem JUN. Devět těchto stupňů se stalo prvním rozměrem - výškou systému oceňování. Asi k roku 1970 k nim přibyly i tzv. olympijské stupně - bronzový, stříbrný a zlatý.

Druhý a třetí rozměr - šířka a hloubka systému - vznikl důležitým pravidlem udělování: každému určitému stupni ocenění by v místě měl předcházet dvojnásobný počet udělených stupňů bezprostředně nižších. Tato zásada byla jasnozřivě motivována potřebou docílit, aby oceňování se jednak opíralo o širokou základnu nositelů nižších stupňů, jednak aby umožňovalo kvalitativní růst nejaktivnějších nositelů JUN-BL.

V letech 1965 a 1966 tedy vznikly a byly využity podmínky pro grafické vyjádření počtů udělených stupňů. Byla velmi šťastně zvolena podoba pyramidy.

Koncem 70. let min. století Pyramida BL nesloužila jen pro znázornění údajů, ale dokládala i soutěžní výsledky. Tehdy totiž v tzv. hnutí mikrokolektivů (viz Pravidla) pracovalo velmi mnoho různých společenství, která mimo jiné - v rámci Velké pedagogické hry - navzájem soutěžila v počtu udělení JUN-BL a v dodržování oceňovacího systému - o co nejrychlejší docílení tzv. "ideální" Pyramidy (rovněž vysvětleno v Pravidlech). Názorná Pyramida tedy vznikla proto, aby graficky vyjadřovala stav soutěže a aby podněcovala její pokračování.

Celostátní Pyramida. nebo Deska cti?
Kratší a novější název - Deska cti - pro územně nejširší seznam nositelů BL (vedle nositelů z České republiky obsahuje i část seznamu nositelů ze Slovenska a ojedinělé nositele i odjinud) se začal používat kolem roku 2003. To již bylo zřetelné, že slábne soutěžní role seznamu, že namísto jedné vlastně existuje více celostátních Pyramid.

Uveřejňováním jmen nositelů internetem se Pyramida stala veřejnou "pochvalou", jakousi obdobou dřívějších podnikových tabulí se jmény nejlepších pracovníků. Většina nositelů Březového lístku chápe, že je ctí být na Desce uveden.

Symbolika Pyramidy
je výstižně popsána v Pravidlech hnutí. Z nich je vhodné zde jen krátce citovat, že "... představuje soutěžní cíl nositelů Březového lístku a znázorňuje jejich celoživotní cestu vzhůru". Je třeba přiznat, že dřívější výrazný soutěžní prvek vytváření Pyramid se dnes vytrácí. Je to způsobeno základní změnou mezi dřívějším a dnešním postavením hnutí Březový lístek ve společnosti. Tzv. celostátní Pyramidu dnes považujeme především za statistický a propagační prvek.

Zveřejňování Pyramid
V "předinternetových" dobách si své klubové a jiné Pyramidy zcela intimně strážilo jen několik nadšenců a údaje o nich si předávali na Výměnách zkušeností či v neoficiálních písemných sděleních. S postupným šířením osobních počítačů a později i internetu začala řada činovníků hnutí BL evidovat "své" nositele moderními způsoby. Dodnes existují a jsou aktualizovány Pyramidy různých organizací - skautů, např. http://brezovylistek.wz.cz/feedback.htm, turistů, složek Duha, např. sokolovského oddílu Kapka http://www.kapka.info/showpage.php?name=pyramida apod. Projevily se i snahy soustřeďovat takového "nižší" Pyramidy do seznamů krajských a vyšších. Podrobné záznamy existovaly např. za Budějovicko (díky práci čiperné Jany Koreliusové-Sebby), celostátní Pyramidu se také snažil sestavit Pavel Kvapil-Delfín. Dlouho před vznikem oficiálních českých internetových stránek o Březovém lístku vedl a publikoval slovenskou Pyramidu bratislavský Marek Liptovský-Medveď. Na současné adrese http://brezovylistok.oz-duha.sk nejsou momentálně aktuální přehledy nositelů k dispozici.
První úspěšné pokusy o převedení místních údajů do tzv. celostátní Pyramidy uskutečnil před rokem 2000 význačný propagátor Březových lístků, Tomáš Studenovský-Medvěd, nyní Tuwanakha - nositel 7. stupně BL. Shromažďoval strojem i ručně psané záznamy, ty však zůstaly jen v podobě cenných podkladů. Je správné připomenout, že tehdy někteří strážci Pyramid netoužili po zařazování do, někdy jako megalomansky chápané, Pyramidy republikové. Je také pravda, že i dnes nejsou názory nositelů a udělovatelů BL na potřebu zveřejňování seznamů nositelů jednotné. Někteří chápou svá i cizí ocenění jako vysloveně intimní záležitost, jiní nadřazují potřebnost publikovat dobré příklady a vzory. Autoři tohoto příspěvku zastávají druhý názor.
Ke zpracování a publikování Medvědových záznamů došlo až později, kdy agendu převzal Jerry. Ten se zásadní a velkou pomocí sokolovského Matěje-Radara převedl údaje do databázového systému MS Acces, začal je pravidelně doplňovat, aktualizovat a v roce 2005 uveřejňovat na konečně funkčních stránkách www.brezovylistek.cz. Až do ledna 2007 byly údaje o nositelích zveřejňovány tabulkami formátu MS Excel. Od února 2007 je webový program automaticky přetváří do grafu pyramidy, seznamů a /od 4/12 2007/ i do kartogramu. Čtenáři seznamů se musejí smířit s řazením všech údajů podle anglické abecedy, která nezná samostatné CH.

Je Deska cti úplným a bezchybným přehledem nositelů?
Úplná není a zřejmě nikdy nebude. Je to způsobeno tím, že

 • udělování JUN-Březového lístku a později Březového lístku bylo před rokem 1989 víceméně ilegální, seznamy nositelů se nezveřejňovaly;
 • v počátku doby, kdy se již udělování nemuselo tutlat, se řada dřívějších společenství přeměnila nebo rozpadla;
 • stále platí pravidlo: zveřejňování údajů o udělení BL je dobrovolné a nevymahatelné;
 • neúplnost Desky cti je zaviněna neúplností jak starých tak nových záznamů.

V průběhu let 2005 a 2006 se jejímu správci podařilo odstranit téměř všechny viditelné duplicity a překlepy. On sám však nemůže ručit za naprostou správnost dnes zveřejněných dat, zejména co do úplnosti seznamů a výše uděleného stupně; je stále odkázán na ohlašování "zdola". Existuje tak jistě řada "skrytých" nositelů nižších i vyšších stupňů BL. Osmý stupeň BL je jistě významný, přesto např. redaktorka internetového Adama, Katka Rocmanová, v Desce cti zapsána není. Stejně nezapsaných je jistě více. Lze to napravit? Samozřejmě. Krátkým, ale úplným dodatečným ohlášením správci Desky cti.

Rovněž přesnost zápisů příjmení, jmen, přezdívek a názvů společenství je dána kvalitou oznámení a správností přepisu. Například znění některých přezdívek může vyvolávat podezření, že jsou deformovány překlepem.

Se zavedením interaktivního Kartogramu nositelů v ČR vznikla nová nutnost - zcela přesně a úplně znát a ohlašovat název města/obce. V ČR má totiž mnoho obcí stejný název a jejich lokalizace v kartogramu je riziková (uhádli byste, kolik je např. v ČR Jindřichovů?). Pamatujte na to při oznamování nositelů v dosud nezapsaných obcích. Děkujeme.

Rudolf Kašpar-Pegas
Praha 4. 12. 2007

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

 • Junák
 • Duha
 • A-TOM
 • Klub českých turistů
 • Zálesák
 • Pionýr
 • Naturo
 • ČSOP
 • a mnohých dalších
Hledání: